Βιβλιοθήκη

Στα Αρχεία Νομού Λάρισας λειτουργεί βιβλιοθήκη, υποστηρικτικά στις δραστηριότητες των Αρχείων και στις έρευνες όσων συμβουλεύονται το αρχειακό υλικό το οποίο απόκειται στα Γ.Α.Κ. Λάρισας.

Το Αρχείο κάθε χρόνο εμπλουτίζει με αγορές και μικρές δωρεές τη βιβλιοθήκη για την εξυπηρέτηση των ερευνητών που το επισκέπτονται.

Η Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει έναν κεντρικό πυρήνα με 4500 βιβλία που βρίσκεται στο κτήριο της οδού Σκαρλάτου Σούτσου 10 και είναι στη διάθεση των ερευνητών, χωρίς δυνατότητα δανεισμού. Περιέχει τους εξής τομείς:

Βιβλία που αποτελούν μέρος και προέκταση των αρχείων δημοσίου ενδιαφέροντος, τα οποία παραδίδονται στα Γεν. Αρχεία (Νόμοι, διατάγματα, κώδικες, προγράμματα, εκθέσεις, κανόνες λειτουργίας, συμβουλευτικά εγχειρίδια, σχολικά, έντυπο υλικό κάθε φύσεως που δείχνει το έργο της υπηρεσίας).
Βιβλία (διατριβές, μελέτες, άρθρα, κοκ), που αναφέρονται σε συγκεκριμένα αρχεία που απόκεινται το τοπικό αρχείο.
Βιβλία μεμονωμένα ή περιοδικά που εκδόθηκαν στην τοπική κοινωνία από φορείς ή ιδιώτες και αναφέρονται στην ιστορία, λογοτεχνία, τέχνες, εκπαίδευση, κοινωνία, λαογραφία, εθνολογία, κτλ. Κοντά σε αυτά, στο μέτρο του δυνατού, περιλαμβάνονται ανάλογα βιβλία που αφορούν σε ολόκληρη τη Θεσσαλία ή άλλους όμορους νομούς.
Βιβλία σχετικά με τη μέθοδο και φιλοσοφία της επιστήμης ιστορίας. Ένα τοπικό αρχειακό ίδρυμα είναι εκ φύσεως ένα σπουδαστήριο της ιστορίας και το υλικό που περιέχει χρειάζεται ειδικές μεθόδους επιλογής στην εκκαθάριση και εν γένει αξιοποίησή του.

Τα περισσότερα βιβλία αναφέρονται στη Λάρισα, στο νομό Λάρισας και στη Θεσσαλία. Ιδιαίτερη σημασία έχουν όσα εκδόθηκαν στην πόλη της Λάρισας (περί τα 700), τον νομό (61) και την υπόλοιπη Θεσσαλία (196).

Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται τα εξής:
I. Βιβλία
Αναφέρονται στους εξής τομείς:
Ιστορία
Λαογραφία-εθνολογία-ανθρωπολογία
Εκπαίδευση
Λογοτεχνία-Τέχνη
Διοίκηση - Νομοθεσία (+ΦΕΚ, 1930-1980)
Νομική - Δικαιοσύνη
Ανάπτυξη- Οικονομία - Βιομηχανία
Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δάση κοκ.

Στη βιβλιοθήκη περιλαμβάνονται σχεδόν όλες οι εκδόσεις των τοπικών φορέων:
Φορείς του Δήμου Λάρισας [Δήμος, ΠΟΔΛ, Πινακοθήκη, Εικαστικό Κέντρο, ΔΕΥΑΛ]
Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας
Όμιλος Φίλων Θεσσαλικής Ιστορίας
Εταιρεία Ιστορικών Ερευνών Θεσσαλίας
Περιφερειακές εκδόσεις- 'Έλλα'
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας
ΔΗΚΙ Βόλου
Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας
ΠΟΔ Τρικάλων
ΦΙΛΟΣ Τρικάλων

ΙΙ. Περιοδικά
Ιστορικά:
Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ + Παραρτήματα, Θεσσαλονίκη
Δωδώνη, Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Ιωαννίνων + Παραρτήματα, Ιωάννινα
Μνήμων (τομ. 1-22) + Παραρτήματα [Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, Αθήνα)
Ιστορικά (τομ. 1-35) [εκδ. Οίκος 'Μέλισσα', Αθήνα]
Ίστωρ (τομ. 1-12) [εκδ. Οίκοι Τροχαλία, Στάχυ, Αθήνα]
Σύμμεικτα (τομ. 2-14) [Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Αθήνα]
Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά (τομ. 1-6) [Ακαδημία Αθηνών-Κέντρον Ερεύνης Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού, Αθήνα]
Δίπτυχα (τομ. 1-6) και παράρτημα Παράφυλλα [Εταιρεία Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μελετών, Αθήνα]
Εώα και Εσπερία (τομ. 1-4) [Εταιρεία Έρευνας των σχέσεων του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού με τη Δύση, Αθήνα]
Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (τομ. 1-20) [Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη]
Βυζαντιακά (τομ. 1-21) [Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη]
Βυζαντινός Δόμος (τομ. 1-12) [Δόμος - Τροχαλία (Αθήνα) - Ηρόδοτος (Θεσσαλονίκη) ]
Μακεδονικά (τομ. 3-31) [Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη]
Balkan Studies (τομ. 16-31) [Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη]
Historein (τομ. 1-2) [Cultural and Intellectual History Society, Αθήνα]
Περί Ιστορίας (τομ. 1-3) [Ιόνιος Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, Κέρκυρα]
Ιστορικογεωγραφικά (τομ. 1-8) [Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων]
Γεωγραφίες (τομ. 1-3) [εκδ. Εξάντας, Αθήνα]
Ανθρωπολογικά, περιοδική έκδοση θεωρίας και πρακτικής (τομ. 1-8), Βόλος-Θεσσαλονίκη
Δελτίο Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, τομ. 1-11α, τεύχη 21 [Ίδρυμα Σχολής Μωραϊτη, Αθήνα]
Υφέν, Βήμα για την τυπογραφία (τομ. 1-6), Θεσσαλονίκη
Τόπος, Επιθεώρηση αστικών και περιφερειακών μελετών (τομ. 1-17), [με την υποστήριξη του Ερευνητικού Πανεπ. Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού του Παντείου Πανεπιστημίου, Αθήνα].

Τοπικά Θεσσαλικά:
Θεσσαλικά Χρονικά (τομ. 9-15) [Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών εν Αθήναις]
Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών (τομ. 2-12) [Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών, Βόλος]
Τρικαλινά (τομ. 1-22) + Παραρτήματα [Σύλλογος ΦΙΛΟΣ Τρικάλων]
Τρικαλινό Ημερολόγιο + Παραρτήματα [ΠΟΔ Τρικάλων]
Δυτικομακεδονικά Γράμματα (τομ. 1-13) + Παραρτήματα [Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Κοζάνης]

Τοπικά Λαρισαϊκά
Αιμονία (τομ. 1- 7) + Παράρτημα (Λάρισα)
Θεσσαλικό Ημερολόγιο (τομ. 1-42, Λάρισα)

Λογοτεχνικά
Γραφή (τομ. 1-51) + Παράρτημα με αυτοτελείς εκδόσεις [ΠΟΔΛ Δήμου Λάρισας]
Δάοχος
Θεσσαλική Εστία
Λαρισαϊκά Γράμματα
Πανθεσσαλικά Γράμματα
Δεσμός (1-2)
Κοσμική Διάσταση (1-6)

Στο Αρχειοστάσιο βρίσκονται βιβλία ενταγμένα σε αρχεία και αφορούν τις επιστήμες Νομική, Οικονομία, Κτηνοτροφία, Γεωργία, Εκπαίδευση.