Κόμβοι, τοποθεσίες του Ιστού και ιστοσελίδες αρχειακού ενδιαφέροντος

Στον κόσμο >> Records Management

ARMA International, The Association for Information Management Professionals
http://www.arma.org/

International Records Management Trust
http://www.comnet.mt/irmt/

National Archives, U.S.: Regulations, publications, etc.
http://clio.nara.gov:70/managers/federal

Oregon State University Archives and Records Management Handbook
http://cause-www.niss.ac.uk/information-resources/irlibrary/abstracts/url0062.html

Standard on Records Management Programs
http://www.records.nsw.gov.au/rk/rmprog/rmprog03.htm

Eloquent Systems Inc.
http://www.eloquent-systems.com/

Records Management Office Training Calendar
http://www.records.nsw.gov.au/eventrmo.htm

Records Management Links on the Internet
http://www.inel.gov/capabilities/info_resources/recman/links.htm

Retention Schedule for Business Records
http://chicagorecords.com/rsbr.htm

Governmentwide Electronic Messaging Program Management Office
http://www.fed.gov/hptext/hptext.html

The Records & Information Management Industry On-Line Service
http://britac3.britac.ac.uk/rms/index.html

New York State Archives and Records Administration Records Management Publications for State Agencies
http://unix6.nysed.gov/pubs/sgrpubs.htm

Archives Information Management Standard (AIMS)
http://www.library.yorku.ca/depts/asc/aims/aims.htm