Κόμβοι, τοποθεσίες του Ιστού και ιστοσελίδες αρχειακού ενδιαφέροντος

Στον κόσμο >> Ευρωπαϊκοί φορείς

ΓEUAN, European Union Archive Network
http://www.euan.org/

Eureopean Visual Archive
http://www.euan.org/

EAN, European Archival Network
http://www.european-archival.net/

Αρχεία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
www.arc.iue.it

Historical Archives of European Communities
http://wwwarc.iue.it/
Πολύ χρήσιμη επίσης διεύθυνση είναι αυτή της βάσης δεδομένων του Ιστορικού Αρχείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που εδρεύει στη Φλωρεντία:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/archisplus/htdocs/en/htm/home.htm

DLM-Forum
http://europa.eu.int/historical_archives/dlm_forum/

European Guide on Banking History & Business Archives
http://www.euroarchiveguide.org/database/index.html
Παρουσίαση του Οδηγού στα Αρχειακά Νέα, τχ. 18/ Φεβρουάριος 2000, σελ. 59).

European Commission for Preservation & Access
http://knaw.nl/ecpa/

European Commission
http://europa.eu.int/en/comm/html

European Commission DG X
http://europa.eu.int/en/comm/dg10.html

European Commission DG XIII
http://europa.eu.int/en/comm/dg13/13home.htm

European Commission Community Research and Development Information Service (CORDIS)
http://www2.cordis.lu

Council of Europe
http://neon.coe.fr/index.html

Council of Europe Program on Books, Electronic Publishing and Archives
http://culture.coe.fr/clt/eng/eculiv0.0.html

European Documentation Center
http://www.ua.ac.be/MAN/GUIDEE/t66.html

European Cultural Foundation
http://home.pi.net/~ecsinfo/

European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA)
http://www.kaapeli.fi/~eblida/