Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Αρχεία - Συλλογές
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)
 
 
 
 

 

 


Το υλικό των Γενικών Αρχείων Ν. Λάρισας  χρονολογείται από το 1881 όταν η Θεσσαλία εντάχθηκε στο ελληνικό κράτος.  Έχει γίνει μια συστηματική και επιμελής εργασία διάσωσης των ιστορικών αρχείων της περιοχής. Από τις σημαντικότερες συλλογές για την τεκμηρίωση της τοπικής ιστορίας είναι τα συμβολαιογραφικά αρχεία που αποτυπώνουν, μεταξύ άλλων, τη μετάβαση της κυριότητας της γης από τους Οθωμανούς στους  Έλληνες. Τα εκπαιδευτικά αρχεία αντικατοπτρίζουν την πορεία και τις κατευθύνσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τα τέλη του 19ου και τον 20ο αιώνα καθώς και τις συνθήκες διαβίωσης σε ολόκληρο το νομό. Μεγάλης αξίας είναι τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας (1882-1975), καθώς επίσης το αρχείο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, εργοστάσιο που η λειτουργία του ενίσχυσε την τοπική οικονομία για σχεδόν 50 χρόνια.

Με τη δημιουργία του συστήματος διαχείρισης αρχειακών δεδομένων  «Αρχειομνήμων» και τη συστηματική και αναλυτική επεξεργασία των αρχείων ενισχύεται η δυνατότητα αναζήτησης του υλικού από τους ερευνητές, ενώ στην περίπτωση των ψηφιοποιημένων συλλογών και η άμεση  ανάκτησή του, εντός και εκτός της υπηρεσίας.
Σύμφωνα με το σύστημα που ακολουθείται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, κάθε αρχείο μετά την εγγραφή του στο βιβλίο εισαγωγής εντάσσεται στην ομάδα αρχείων στην οποία ανήκει (Ειδικό Ευρετήριο). Συγκεκριμένα στα Αρχεία Ν. Λάρισας υπάρχουν οι εξής ομάδες αρχείων:

Διοικητικά
Εκπαιδευτικά
Δικαστικά
Συμβολαιογραφικά
Δημοτικά
Συλλογές
Ιδιωτικά
Επιχειρήσεων
Τύπος

οργανισμός βάμβακος
μαθητολόγιο
εργοστάσιο Ζαχάρεως